Preberite splošna varnostna navodila in navodila za uporabo pred uporabo orodja.
Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, ogenj ali/in hude poškodbe. Izraz »ročni električni stroji« se nanaša tudi na baterijski program ročnih strojev.


1. Delovišče


a.Poskrbite, da bo delovno področje čisto in dobro osvetljeno. Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.
b.Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja. Električno orodje povzroča iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.
c.Ne dovolite približevanja drugih oseb stroju med obratovanjem. Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.

2. Zaščitite se pred električnim udarom


a.Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih in ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev. Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.
b.Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorji, štedilniki, hladilniki. Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
c.Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi. Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah, saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.
d.Ne zlorabljajte kabla stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne vlecite vtikača za kabel iz vtičnice. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočim stvarem. Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.
e.Ko delate zunaj uporabljajte el. podaljške, ki so namenjeni zunanji uporabi. Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost električnega udara.
f.Pri delu v vlažnih prostorih uporabljajte omrežno diferencialno tokovno varovanje (RCD).

3. Osebna varnost


a.Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem, ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc. Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!
b.Uporabljajte zaščitna delovna sredstva (očala in zaščitno masko, ko delate v prahu, nedrseča obutev, pokrivalo, rokavice).
c.Pred priklopom stroja na električno omrežje se prepričajte, da je izklopljeno stikalo za vklop stroja! Ko stroja ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket. Pri nošnji orodja se lahko hitro s prstom dotaknete prožila in povzročite poškodbo.
d.Odstranite ključe ali napenjala! Pred zagonom stroja preverite, da so vsi ključi in pomožna orodja odstranjena iz stroja. Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.
e.Ne pretiravajte. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom. To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.
f.Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita, lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov. Preprečite, da se vam ne bi kaj zapletlo v vrteče se dele.
g.Če uporabljate odsesovalne sisteme se prepričajte, da so pravilno nameščeni in preklopljeni ter da vmesniki »pašejo« na stroj. Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.

4. Uporaba stroja in vzdrževanje


a.Ne preobremenjujte strojev. Delo boste opravili bolje, hitreje in varnejše, če delate z občutkom. Ne uporabljajte malih strojev za dela, ki jih opravljajo težki stroji. Ne uporabljajte strojev nenamensko! Uporabljajte pravo orodje za delo.
b.Ne vklopite stroja, če vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno. Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.
c.Ko stroja ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oziroma izvlecite baterijski paket. Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.
d.Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb. Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje!
e.Upoštevajte navodila za vzdrževanje in postopke zamenjave orodij. Redno preglejte vse vitalne dele stroja in po potrebi obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oziroma pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico. Poskrbite, da bodo mesta, kjer držimo stroj, čista, suha in brez olj ali maziv.
f.Imejte rezilne površine ostre in čiste za doseganje boljših in varnejših rezultatov. Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem.
g.Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oziroma priporoča proizvajalec stroja. Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.

5. Baterijsko orodje in vzdrževanje


a.Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca. Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.
b.Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po proizvajalčevi specifikaciji. Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodbe.
c.Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žeblji, sponke, kovanci, podložke, … Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar.
d.Pod določenimi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo in poiščite pomoč zdravnika. Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.


6. Servis


Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele. Tako bo zagotovljeno varno delo s pravilno vzdrževanim strojem.